ISO 9001 - 2000
Thông báo chi trả cổ tức năm 2012  
Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ
1.Thông báo chi trả cổ tức năm 2012. (down load tại đây)

2.Mẫu Phiếu đăng ký nhận cổ tức bằng chuyển khoản  (down load tại đây)

3.Mẫu ủy quyền nhận cổ tức  (down load tại đây)
Cập nhật: 03/09/2014
Lượt xem: 1100
Lên trên